ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Η «Βάση Δεδομένων Βυζαντινής Ιστορίας» είναι ένα εν εξελίξει έργο του TBE/ΙΙΕ, αποτελεί καρπό διεξοδικής επιστημονικής επεξεργασίας περισσότερων από εκατό ελληνικών και λατινικών κειμένων μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σημαντικού εργαλείου έρευνας και στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το έργο, βασισμένο στη λεπτομερή αποδελτίωση των μεσαιωνικών πηγών και σχεδιασμένο με ευκαμψία και λειτουργικότητα, επιτρέπει στον χρήστη να ανατρέξει σε όλες τους τομείς της Βυζαντινής Ιστορίας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του μεσαιωνικού ανθρώπου, όχι μόνο του αυτοκράτορα, αλλά και του κάθε κοινωνικής και διοικητικής βαθμίδας πολίτη ή του απλού χωρικού ή ακόμη του δούλου. Από τη ζωή στο παλάτι ή στην καλύβα, στην Εκκλησία και στο μοναστήρι ή στο στρατόπεδο, από το συλλογικό στο ατομικό και από το δημόσιο στο ιδιωτικό, ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί με μεγάλη ευκολία στην αγροτική ζωή της επαρχίας, στο εμπόριο, στη διοίκηση, στα γράμματα, στις σχέσεις Βυζαντίου με άλλα έθνη, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στα ξένα σύγχρονα κράτη.
Στην παρούσα φάση παραδίδεται ένα μόνο τμήμα της υπάρχουσας Βάσης (το 1/3 περίπου), μέχρις ότου ολοκληρωθεί η περαιτέρω τεχνική επεξεργασία του υλικού της.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η «Βάση Δεδομένων Βυζαντινής Ιστορίας» (πρώην «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας») άρχισε τη λειτουργία της το 1981 στο τότε Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΕΙΕ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Τηλέμαχο Λουγγή και ήταν η πρώτη προσπάθεια ψηφιοποίησης των βυζαντινών/μεσαιωνικών πηγών διεθνώς.

ΠΗΓΕΣ

Το έργο βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα Βάση Δεδομένων: «Θεσμοί, Κοινωνία, Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική του Βυζαντίου», η οποία αποτελεί καρπό σχολαστικής επιστημονικής επεξεργασίας περίπου εκατό ελληνικών και λατινικών κειμένων και αριθμεί 57.500 δελτία.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Βάση Δεδομένων Βυζαντινής Ιστορίας» μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μηχανογραφημένη εγκυκλοπαίδεια, που στόχο της έχει την ακριβέστερη αποτύπωση όλων ανεξαιρέτως των γεγονότων μιας ιστορίας έντεκα περίπου αιώνων (324-1453).